Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy ČESKO/EU/RUSKO 

1.

​Poradenství – obchodní, občanské a trestné právo České Republiky/EU/Rusko, mezinárodní právo soukromé, obchodní a veřejné.

Zpracování expertních a právních stanovisek.

2.

Sepisování smluv, rozborů, podání a vyjádření

3.

Příprava a revize smluv (darovací smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva, směnná smlouva, vyprosa, smlouva o výpůjčce, smlouva o zápůjčce, smlouva o úvěru, nájemní smlouva, pachtovní smlouva, licenční smlouva, dohoda o pracovním poměru, smlouva o úschově, smlouva o skladování, příkazní smlouva, smlouva o zprostředkování, komisionářská smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o zájezdu, smlouva o přepravě osoby, smlouva o provozu dopravního prostředku, smlouva o dílo, smlouva o péči o zdraví, smlouva o kontrolní činnosti)

4.

Příprava všeobecných obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů. Kontrola dodržení GDPR a VOP

5.

Založení a řízeni obchodních společností, neziskových organizací (společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová společnost, družstvo, organizační složka zahraniční právnické osoby, odštěpný závod, spolek, fundace, nadace, nadační fond, ústav, družstevní záložna)

6.

Zastupování před orgány veřejné moci

7.

Získáni a prodloužení povoleni k pobytu na  území ČR/EU

8.

Majetkové a investiční  spory.  Řešení konfliktů a sporů v občanském, podnikatelském či profesním životě.  Asistence při vzniklých sporných záležitostí

10.

Příprava a podání žalob, odvolání, dovolání

11.

Zastupování podnikatelských subjektů, členu statutárních orgánů a společníku

12.

Prodej, pronájem a oceňování nemovitosti

13.

Spolupráce se soudními znalci, odhadci, daňovými a účetními poradci

14.

Stavební právo - příprava smluvní dokumentace mezi stavebníkem (investorem) a zhotovitelem stavby, zastupování v územním a stavebním řízení, apod.

15

Due Diligence - komplexní prověrky společnosti, nemovitosti, investičních projektu apod.

16

Soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem -  služby, které dopadají na vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva s mezinárodním prvkem.

17

Investice do developerských projektů - analýzy, vypracování dokumentace a investičních záměru, zajištění úvěru / investic / ručení, dozor investora apod.