Poskytování poradenských a konzultačních služeb ČESKO/EU/RUSKO

v oborech
 

 

Poradenství – obchodní, občanské a trestné právo České Republiky/EU/Rusko, mezinárodní právo soukromé, obchodní a veřejné.

Zpracování expertních a právních stanovisek.

Sepisování smluv, rozborů, podání a vyjádření.

Příprava a revize smluv (darovací smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva, směnná smlouva, vyprosa, smlouva o výpůjčce, smlouva o zápůjčce, smlouva o úvěru, nájemní smlouva, pachtovní smlouva, licenční smlouva, dohoda o pracovním poměru, smlouva o úschově, smlouva o skladování, příkazní smlouva, smlouva o zprostředkování, komisionářská smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o zájezdu, smlouva o přepravě osoby, smlouva o provozu dopravního prostředku, smlouva o dílo, smlouva o péči o zdraví, smlouva o kontrolní činnosti).

Příprava všeobecných obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů.

Spolupráce se soudními znalci, odhadci, daňovými a účetními poradci.

Založení a řízeni obchodních společností, neziskových organizací (společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová společnost, družstvo, organizační složka zahraniční právnické osoby, odštěpný závod, spolek, fundace, nadace, nadační fond, ústav, družstevní záložna).

Řešení konfliktů a sporů v občanském, podnikatelském či profesním životě.

Majetkové a investiční  spory.

Příprava a podání žalob, odvolání, dovolání.

Asistence při vzniklých sporných záležitostí.

Zastupování před orgány veřejné moci.

Zastupování podnikatelských subjektů, členu statutárních orgánů a společníku.

Získáni a prodloužení povoleni k pobytu na  území ČR/EU. 

Oceňování nemovitosti.

Prodej a pronájem nemovitosti.